Pepole Move..Networks must follow | Pepole Move..Networks must follow | Pepole Move..Networks must follow | Pepole Move..Networks must follow | Pepole Move..Networks must follow
שירותים בסיסיים מובנים
LAN / WLAN תכנון טופולוגיית רשת בתצורת
RF (Radio Frequency) ביצוע סקר
התקנה,הדרכה ותחזוקה שוטפת של הרשת האלחוטית ושל עמדות האינטרנט המוקשחות
מוקד שירות ותמיכה מרחוק 24/7
LOGIN שירותים שיווקים מובנים – תיק אתר,דפי מידע ועיצוב עמוד
שירותים שיווקיים אופציונאליים
פרסום במתחמים השונים: לוחות מודעות,דפי מידע , ערוץ טלוויזיה, עיתונאות וכיוב
פרסום באתר האינטרנט של המתחם המארח
הודעה בעיתונות פנימית או מקומית של המתחם המארח שילוט הכוונה למיקום עמדות המידע ו/או האזורים האלחוטיים
שילוב פורטל ייעודי במערכת - אופציונאלי
שירותים מסחריים
ערוץ הכנסות נוסף מעבר להכנות מפעילות הליבה של חברתך
מגוון אפשריות רכישה לנוחיות משתמש הקצה – כרטיסי PrePaid כרטיסי אשראי
מערכות לחיוב הלקוח הסופי ע"פ הגדרת השירות בשקיפות מלאה
מערכת ניהול ובקרה גמישה המאפשרת לך לצפות ולנתח את מאפייני השימוש בשירות בכל זמן לפי אתר
שירותי מומחה
תמיכה בנושאי אבטחה ונדידה בין רשתות
פיתוח ויישום מעטפת שירותים נוספת על בסיס הרשת האלחוטית,כערוץ הכנסות נוסף,כגון: הנעת תוכן ,שירותי